අනුරාධපුර විජයාරාම පුරාවිද්‍යා භූමිය නිරීක්ෂණය කිරීම.

News

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ සභාපතිතුමා වන ජගත් සුමතිපාල මහතා සහ නිලධාරී මණ්ඩලය ඉකුත් පෙබරවාරි 03වන දින අනුරාධපුර විජයාරාම පුරාවිද්‍යා භූමිය නිරීක්ෂණය කිරීම

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි

සුමති ග්ලෝබල් කොන්සොලිඩේටඩ් (පුද්) සමාගම මගින් නිර්මාණය කරන ලදි