බලපිටිය අනුලා විජේරාම ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ 44වන සංවත්සරය

News

දානපති ඊ.එම්. විජේරාම මැතිතුමාගේ සහ එම මැතිණියගේ ධන පරිත්‍යාගයෙන් 1974 නොවැම්බර් 21 දින ආරම්භ කරන ලද බලපිටිය පිහිටි අනුලා විජේරාම ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ 44වන සංවත්සර මහා සභා රැස්වීම සහ නිලවරණය පසුගිය ජූලි මස 22වන දින සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ සභාපතිතුමා ජගත් සුමතිපාල මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විය.

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි