සාරං ච සාරතො ඤත්වා අසාරංච අසාරතො
සාරං ච සාරතො ඤත්වා
අසාරංච අසාරතො

බෞද්ධාලෝක වෙසක් - 2562/2018 - පහන් කූඩු ප්‍රදර්ශනය සඳහා අයදුම් පත්‍රය

මෙතැනින් පිවිස බාගත කර පුරවා, අප වෙත ලැබීමට සලස්වන්න

"බෞද්ධාලෝක වෙසක් උත්සවය" ශ්‍රී බු.ව.2562/2018

උදාන ගී ගායනා (භක්ති ගීත) සඳහා අයදුම් පත්‍රය

බෞද්ධාලෝක වෙසක් - 2562/2018 - චිත්‍ර ප්‍රදර්ශනය සඳහා අයදුම් පත්‍රය

මෙතැනින් පිවිස බාගත කර පුරවා, අප වෙත ලැබීමට සලස්වන්න

බෞද්ධාලෝක වෙසක් 2562 - බුදු දහමින් ඉගැන්වෙන අහිංසාව පතුරවමු

ආවර්ජනය

ඉටු කරන ලද පුණ්‍ය කාර්යයන්

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි පූජණීය ස්ථාන

http://www.acbc.lk/wp-content/uploads/2017/01/map-400x350.jpg

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි

සුමති ග්ලෝබල් කොන්සොලිඩේටඩ් (පුද්) සමාගම මගින් නිර්මාණය කරන ලදි