සාරං ච සාරතො ඤත්වා අසාරංච අසාරතො
සාරං ච සාරතො ඤත්වා
අසාරංච අසාරතො
"සාරං ච සාරතො ඤත්වා - අසාරංච අසාරතො, තෙ සාරං අධිගච්ඡන්ති - සම්මාසඬිකප්පගොචරා" "සරු දේ සරු හැටියටත්, නිසරු දේ නිසරු හැටියටත් හැඳින ගෙන නිවැරදි කල්පනාවල යෙදෙන්නෝ සරු දෙයක්ම ලබත්"

ආවර්ජනය

ඉටු කරන ලද පුණ්‍ය කාර්යයන්

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2017. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි

සුමති ග්ලෝබල් කොන්සොලිඩේටඩ් (පුද්) සමාගම මගින් නිර්මාණය කරන ලදි