සාරං ච සාරතො ඤත්වා අසාරංච අසාරතො
සාරං ච සාරතො ඤත්වා
අසාරංච අසාරතො

බෞද්ධාලෝක වෙසක් - 2562/2018 - පහන් කූඩු ප්‍රදර්ශනය සඳහා අයදුම් පත්‍රය

මෙතැනින් පිවිස බාගත කර පුරවා, අප වෙත ලැබීමට සලස්වන්න

බක් මස පුන් පොහෝ දින සීල සමාදාන වැඩසටහන

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ 2018 බක් මස පුන් පොහෝ දින සීල සමාදාන වැඩසටහන - (2018/03/31)

බෞද්ධාලෝක වෙසක් - 2562/2018 - චිත්‍ර ප්‍රදර්ශනය සඳහා අයදුම් පත්‍රය

මෙතැනින් පිවිස බාගත කර පුරවා, අප වෙත ලැබීමට සලස්වන්න

බෞද්ධාලෝකය සඟරාව - දුරුතු/නවම්/මැදින් 2018

ආවර්ජනය

ඉටු කරන ලද පුණ්‍ය කාර්යයන්

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි පූජණීය ස්ථාන

http://www.acbc.lk/wp-content/uploads/2017/01/map-400x350.jpg

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි

සුමති ග්ලෝබල් කොන්සොලිඩේටඩ් (පුද්) සමාගම මගින් නිර්මාණය කරන ලදි